Hierarchy of Strategic Intent (dutch)

In organisaties die met Scrum werken of een soortgelijk Agile framework is vaak te zien dat de focus vrij snel naar een goed opgezette Product Backlog wordt gelegd, oftewel een overzichtelijke lijst met alle wensen op functioneel gebied. De scrum teams kunnen vanuit het Product Backlog hun werk oppakken en tijdens de sprint tot uitvoer brengen. Echter is een Product Backlog, en de daaruit voortvloeiende Sprint Backlog, een fijnmazig overzicht van het werk en is onvoldoende om als basis te dienen voor een kwalitatief en vooral zinvol product of dienst.

Het nadeel van alleen het hebben van een Product Backlog is dat alle betrokkenen in de organisatie zich bezig gaan houden met de uitvoering van het werk. Hierdoor ontstaat vrij snel belangenverstrengeling, micromanagement en vooral het verlies van focus bij alle betrokkenen. Om deze focus weer helder te krijgen is er een duidelijke lijn nodig. Een lijn van doelstelling tot uitvoering. Een goed Product Backlog is niet voldoende.

Backlog is niet genoeg

Het gegeven dat het onvoldoende is, ligt in het feit dat veel wensen op de Product Backlog vaak voortkomen uit korte termijn wensen van de business. Vaak is men bezig met het bedenken van oplossingen vanuit de business zonder te kijken of het aansluit bij een groter geheel of wat de impact is op langere termijn. Hiervoor is iets nodig wat de Product Backlog voedt. Een soort lange termijn visie of roadmap. Dit is een minder gedetailleerd overzicht van het werk wat het grotere geheel toont. Op het moment dat men zich afvraagt  waarom bepaalde wensen op de Product Backlog moeten worden geplaatst en hoe deze zich verhouden tot andere onderdelen op het Backlog, is het wenselijk om de vraag te kunnen beantwoorden: “Waarom maken we dit?”.

Hierarchy of Strategic Intent

Er is iets nodig zoals de ‘Hierarchy of Strategic Intent’. Simpel gezegd, de volgorde van intentie of belang. Bij iedere fase stellen we de vraag waarom we iets doen. Iedere wens heeft een bepaald doel. Stel we beginnen bij de Product Backlog. Deze is vaak fijnmazig (fine grain) en bij ieder item stel je de vraag: ‘waarom is dit specifieke item nodig’? Ieder item is gerelateerd aan een groter verhaal dat over een langere termijn loopt. Denk aan epics, features of een Roadmap item. Dit zijn wensen die, qua productie, over een langere tijd kunnen lopen en meer raakvlakken kunnen hebben met andere wensen.

hierachy-of-intent

Roadmap

De Roadmap wordt op zichzelf gevoed door een visie over het product. Hierbij kunnen er verschillende producten zijn en dus ook verschillende visies. Een productvisie is nog grover dan de Roadmap en gaat over het algemeen over grotere wensen en doelen. Denk  bijvoorbeeld aan het meer aantrekken van gebruikers naar het product of dienst. Stabiliteit, groei en uitbreiding. Hoe deze doelen worden behaald is niet te vinden in de visie en wordt vertaald in de Roadmap en vervolgens in detail op de Product Backlog.

Productvisie

De productvisie heeft ook weer voeding. De vraag waarom een specifiek product of dienst moet worden gemaakt wordt bekrachtigd door het doel (goal) van de organisatie. Vaak is dit een visie van de directie en is eigenlijk datgene wat op de gevel staat. “Wij willen het groenste bedrijf van Nederland worden” of ” Wij zijn er om transport voor mensen in Europa zo eenvoudig mogelijk te maken en doen dit met alternatieve en nieuwe ontwikkelingen”, ga zo maar door. Eigenlijk ‘het waarom’ van alles. De productvisie moet aansluiten bij het doel. Het zou immers vreemd zijn om producten te maken die geheel niet in overeenstemming zijn met het doel van het bedrijf.

Op deze manier loopt de lijn van boven naar beneden en weer terug. Van boven wordt de wens op basis van doelen en strategie kenbaar gemaakt. En van onder wordt iedere specifieke wens beantwoord met een duidelijk antwoord waarom iets moet (why,how,what als je de Golden circle van Simon Sinek bekijkt).

Wie doet wat?

De mensen die het product of dienst uiteindelijk maken, houden zich bezig met het Product Backlog en deels met de Roadmap. De Product Owner houdt zich bezig met de Roadmap, de Productvisie en met het voeden van de Product Backlog. De directie houdt zich bezig met de bedrijfsstrategie en doelen en geeft antwoord aan de Product Owner wat betreft de Productvisie.

Grenzen

Directie stapt eigenlijk niet over de rode lijn in de diagram en houdt zich alleen bezig met het grote plaatje. Op deze manier heeft iedereen binnen de organisatie de juiste verantwoording en hiermee een vanzelfsprekend mandaat om de desbetreffende fase naar behoren te kunnen uitvoeren. Als er een schakel ontbreekt of als mensen boven of onder hun gedeelte gaan begeven is er de kans dat er onduidelijkheden gaan ontstaan en prioriteiten vervagen. Het is van belang dat iedereen wel het totaal plaatje ziet. “Ik doe iets omdat het een vraag beantwoord die hoger ligt in de hiërarchie. “Ik weet wat de intentie is”. Vandaar de Hierarchy of Strategic Intent.